Konkurs Ulubione planety

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Ulubione Planety” (dalej: „Konkurs”).
2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Teleskop. 
3. Organizatorem Konkursu jest INFINITY FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław (dalej „Organizator”). 
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook. 
5. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

 

II Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która spełnia łącznie wymienione poniżej wymagania: 
• Posiada konto na serwisie społecznościowym FACEBOOK, z zastrzeżeniem, że korzystanie z FACEBOOK przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione; 
• Jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, o ile prawo kraju miejsca ich stałego pobytu umożliwia ich udział w Konkursie i przyjęcie ewentualnych Nagród.
• Posiada adres zamieszkania na terenie Polski lub przedstawi adres doręczenia nagrody na terenie Polski. 
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 


III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 

1. Konkurs obejmuje przesłanie komentarza związanego z zadaniem konkursowym.
2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego na dzień: 25.08.2020 
3. Odpowiedź, w formie określonej w poście konkursowym powinna być udzielona poprzez umieszczenie jej pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedź 1 (słownie: jedną) najciekawszą odpowiedź, jednocześnie zgodną z tematem Konkursu. Organizator opublikuje wyniki w odpowiedzi na komentarz zgłoszony do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 14 dni od zakończenia konkursu. 
5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna, płeć). 
6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia od 24.08.2020 do 01.09.2020, godzina 13:00. 
7. Nagrodami w konkursie są

OPT-38-019919 SZT. 1

Zestaw nie podlega wypłacie w wysokości 10%, która wpłacona zostanie przez Fundatora nagród na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

8. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. 
9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych: 
a) Adres e-mail 
b) Imię i nazwisko 
c) Adres korespondencyjny na terenie Polski
c) Formę doręczenia kodu rejestracyjnego: e-mail, wiadomość przez aplikację Facebook Messenger. 
10. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody. 
11. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą do 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11. 
12. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 7. 
13. Konkurs nie jest zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną jak też loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową, zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.)

 

IV Odpowiedzialność 

1.W przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów organizator zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down). 
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika. 
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku: 
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, 
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku. 
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, 
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia, 
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, 
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami, 
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook. 
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook.
5. Przesyłając zgłoszenie konkursowe oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia/materiału wideo oraz że w wypadku prezentowania na nim wizerunków osób, posiadam ich zgodę na publikację fotografii/materiału wideo (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

V Przetwarzanie danych osobowych 

1. Organizator konkursu (INFINITY FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław) jest Administratorem Danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu doręczenia wyłącznie w celu realizacji wysyłki nagrody konkursowej. 
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, Usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także do ich usuwania. Uczestnik ma prawo w związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook oraz niezbędnym do realizacji wysyłki nagrody. 
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
4 Dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których Organizator korzysta przy prowadzeniu wysyłek oraz innych podmiotów świadczących na rzecz Organizatora usługi np. informatyczne, prawne, księgowe. 
5. Dane osobowe Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników konkursu jedynie przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości Uczestnika.

 

VI Tryb składania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu. 
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną. 
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

VII Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel